A DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ PDF FORMÁTUMBAN IS.

Etikaikódex

 
SZAKMAI ETIKAI KÓDEX
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
 

 

0. Bevezetés

A roncsolásmentes vizsgálat szoros kapcsolatban áll az emberi élet biztonságával, valamint az élet minőségével. Ezért elengedhetetlen, hogy a roncsolásmentes vizsgálatok mindig, minden körülmények között megfeleljenek a velük szemben támasztott követelményeknek. A vizsgálati eredmények megbízhatóságát meghatározó egyik legfontosabb tényező a vizsgálatot tervező, végző vagy kiértékelő szakember.

 

1. Célkitűzés

A MAROVISZ Szakmai Etikai Kódexe az anyagvizsgálattal foglalkozó szervezetektől és szakemberektől elvárható főbb személyes, szakmai és közösségi magatartási normákat fogalmazza meg.

A Szakmai Etikai Kódex a MAROVISZ tagjai által önként vállalt, és a bevezetésben említett alapelv szellemében létrehozott normarendszer, amely segíti az egyéni és közösségi érdekek összehangolását, és ezzel hozzájárul a Szövetség célkitűzéseinek a megvalósításához.

Célja, hogy a Szakmai Etikai Kódexben megfogalmazottak betartása elősegítse a minőségi szemlélet kialakítását, valamint az anyagvizsgáló szakma elismerését és megbecsülését.

 

2. Elvárt személyes, szakmai és közösségi viselkedési normák, tulajdonságok

2.1. Magatartási normák

A MAROVISZ tagja soha ne sértse a Szövetség, valamint szakmai kollégái becsületét és jó hírnevét. Valótlan vagy hamis állításokat ne tegyen, alaptalanul ne bírálja szakmai kollégáit vagy a Szövetség munkáját.

2.2. A szakmai kompetenciák folyamatos fenntartása és fejlesztése

A MAROVISZ tagja szakmai tudását tartsa a lehető legmagasabb szinten. Ennek érdekében aktívan vegyen részt a Szövetség munkájában, kísérje figyelemmel a szakirodalmat; vegyen részt a hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken; ismerje és alkalmazza a szakterületére vonatkozó szabványokat és előírásokat; és vegyen részt a szabványalkotásban. A birtokában lévő új ismereteket, amennyiben cége üzleti érdekeit nem sérti, ossza meg tagtársaival.

2.3. Minőségi munkavégzés

A MAROVISZ tagja törekedjen arra, hogy csak olyan munkát vállaljon el, amely nem haladja meg szakmai képességeit és/vagy lehetőségeit.
Amennyiben megbízása vagy feladata végrehajtásába más cégeket és/vagy szakembereket von be, azoktól is várja el a MAROVISZ Szakmai Etikai Kódexében rögzítettek betartását.
Elvállalt feladatait a vonatkozó előírások maradéktalan betartásával a lehetséges legmagasabb szakmai szinten végezze el.

2.4. Tisztességes és jogszerű munkavégzés

A MAROVISZ tagja a munkavégzése során szerzett információkat kezelje bizalmasan, vagy az érintett felekkel egyeztetett módon.
Vizsgálati eredményeinek közlése, adatszolgáltatása feleljen meg a függetlenség és pártatlanság elvének.
Tevékenysége során tartsa be a versenytisztasági normákat.
Ügyeljen arra, hogy saját tevékenységének reklámozása során más vállalkozások hitelét ne rontsa, azok tevékenységét ne minősítse.
Tevékenységéért a tisztességes haszon fogalmának megfelelő, a feladat elvégzésére fordított munkával és a vállalt felelősséggel arányos díjat kérjen, vagy fogadjon el.

 

    1. A Szakmai Etikai Bizottság hatásköre

A MAROVISZ Szakmai Etikai Bizottsága a hozzá bejelentett, vagy tudomására jutott, a Szakmai Etikai Kódexben foglaltakat megsértő eseteket, illetve magatartást kivizsgálja. A Szakmai Etikai Bizottság a Szakmai Etikai Kódexben lefektetett normákat megsértő taggal szemben szankciókat javasolhat a MAROVISZ vezetősége felé. A kivizsgálások eredményét, valamint és az esettel kapcsolatos döntését a Szövetség vezetősége - szükség szerint - nyilvánosságra hozza.